Strategi i tre dagar


Strategi i tre dagar

Under tre dagar vägleder vi – i regel två konsulter – kunderna igenom processen för att formulera en ny strategi och identifiera avgörande åtgärder för att den nya strategiprofilen ska slå igenom. I centrum står själva den strategiska tankeprocessen; det som sker i huvudet på ledningsgruppens medlemmar.

Dag ett
Det första steget i processen är att utvärdera tillståndet i organisationen, inklusive nuvarande produkter, kunder, marknader och ekonomisk avkastning såväl som drivkraft, affärsidé och excellensområden*.

Ledningsgruppen sätter ord på företagsklimatet och kartlägger interna styrkor och svagheter och externa hot och möjligheter. Underlaget har medlemmarna i ledningsgruppen levererat i förväg och konsulterna har sammanställt den omfattande informationen för att passa processen. Kartläggningen omfattar allt från framgångsrik geografisk expansion till potentiella nya konkurrenter eller konkurrerande teknologi.

___________________________________

*excellensområden definieras av drivkraften. De är en logisk grund för att optimalt fördela resurser. På excellensområdena måste företaget prestera i OS-klass för att hålla konkurrensen stången.

Dag två
Med hjälp av resultaten av analyserna formulerar gruppen alternativa strategier baserade på valet av olika drivkrafter, affärskoncept och excellensområden. Ur jämförelserna väljer gruppen en drivkraft för att förankra en preliminär framtida strategisk profil.

Den preliminära strategiska profilen består av drivkraft, affärsidé och nödvändiga delar för spetskompetens. Dessutom ingår i profilen: en tidsram, produktomfattningen (nuvarande och framtida produkter anpassade till nya affärskoncept), geografisk marknad och kunder, riktlinjer för storlek och tillväxt, t ex mål, försäljningsprognoser och ekonomisk avkastning.

Dag tre
Under den sista dagen formulerar gruppen konkurrenternas strategiska profiler. Den nya, preliminära strategiska profilen testas sedan mot företagets:

  • nuvarande profil; vilka förändringar behövs för att gå från nuvarande produkter och kunder till nya produkter och kunder som blir konsekvensen av den nya strategin?
  • strategiska variabler; utnyttjar den nya strategin organisationens styrkor och möjligheter? Undviker den i huvudsak svagheter och hot?
  • konkurrentprofiler; kan den nya strategin mäta sig mot konkurrenternas styrkor eller slår den mot deras svagheter?

Testerna eller jämförelserna hjälper er att välja den slutgiltiga strategiska profilen, inklusive drivkraft och affärsidé. De uppenbarar också kraven på avgörande beslut om till exempel organisationsstruktur, kompensationssystem och kompetensbehov som organisationen måste fatta för att genomföra den valda strategin.

Uppföljning
Under uppföljningsmöten hjälper vi ledningsgruppen att smälta samman den nya strategin med dagens agenda, att ta steget över i den operativa verkligheten och formulera de kritiska besluten som företaget måste fatta och omsätta i handling på bred front.