Drivkraft


Drivkraft

Syftet med Strategiska beslut är att klarlägga och utforma företagets strategiska profil. Det är en process som lägger grunden och ger ramarna för både strategisk och operativ planering.

Strategiska beslut går ut på att bestämma vad företaget skall utvecklas till, medan strategisk och operativ planering handlar om att avgöra hur företaget skall nå dit.

Den konkreta innebörden av vad ett företag skall utvecklas till kan delas in i fyra kritiska områden:

 • Arten av produkter/tjänster
 • Marknader och användare
 • Riktlinjer för storlek/tillväxt
 • Vinst- och avkastningsmål

En grundläggande fråga blir då: Vilka restriktioner begränsar företagets agerande på vart och ett av dessa fyra områden? Eller med andra ord: Vad är det som avgör att vi marknadsför vissa produkter och inte andra? Vissa kunder och inte andra? Att vi bearbetar vissa marknader och inte andra? Vilka riktlinjer för framtida tillväxt och avkastning är realistiska?

Svaret på frågorna ovan ligger i begreppet drivkraft.

För att illustrera begreppet kan vi betrakta ett företag som en kropp i ständig rörelse; det rör sig framåt i någon riktning. Vår uppfattning är att företaget drivs framåt i denna riktning av en viss drivkraft. Det är därför av avgörande betydelse för den verkställande Iedningen att ha en klar uppfattning om denna drivkraft för att styra företagets utveckling på ett medvetet sätt.

En organisation har, uttalat eller outtalat, en av nio möjliga drivkrafter. De är:

 1. 1. Nuvarande produkter/tjänster
 2. 2. Marknad/användarbehov
 3. 3. Teknologi
 4. 4. Produktionskapacitet
 5. 5. Försäljnings-/marknadsföringsmetod
 6. 6. Distributionsmetod
 7. 7. Naturtillgångar
 8. 8. Storlek/tillväxt
 9. 9. Vinst/avkastning

 

 

DEFINITION AV DRIVKRAFTERNA

Nuvarande produkter/tjänster
När drivkraften utgörs av företagets nuvarande produkter (tjänster), kommer de framtida produkterna att bli mycket lika de nuvarande. Produktutvecklingen går främst ut på att vidareutveckla, anpassa och modifiera existerande produkter. Ett produktdrivet företag försöker vanligen nå tillväxt genom att sälja nuvarande produkter på nya marknader eller genom att sälja lätt modifierade produkter till nuvarande kunder/användare.

Biltillverkare är bra exempel på produktdrivna företag.

Marknads/användarbehov
Utmärkande för marknadsdrivna företag är att de mycket exakt kan beskriva sina kunder. Genom marknadsundersökningar tar de reda på kundernas behov för att identifiera nya möjligheter och sedan utveckla produkter för att tillgodose dessa behov. Resultatet blir ofta att företaget får ett mycket brett sortiment av olikartade produkter.

Exempel på marknadsdrivna företag är förpackningsföretag, specialtidningsförlag och varuhus.

Teknologi
Det som kännetecknar teknikdrivna företag är deras förmåga att ur uppslag och idéer utveckla ny teknik för vilken det inte finns någon omedelbar tillämpning. De söker sedan efter möjligheter på marknaden att tillämpa den nya tekniken och att omsätta den i produkter som de identifierat ett behov för.

I syntetfiberbranschen med uppfinningar som nylon och rayon finns det goda exempel på teknikdrivna företag. Ett annat exempel är tillverkare av mikroprocessorer.

Produktionskapacitet
Produktionsdrivna företag strävar efter högsta möjliga kapacitetsutnyttjande i tillverkningen. Produktsortimentet bestäms av den befintliga produktions apparatens möjligheter och begränsningar. Resultatet kan bli ett brett spektrum av produkter med helt olika användare och användningsområden.

Pappersbruk och tryckerier är exempel på produktionskapacitetsdrivna företag.

 

 

Försäljnings/marknadsföringsmetod
När försäljnings- eller marknadsföringsmetoden utgör drivkraften, bestäms företagets produkter och marknader av det som är specifikt för den försäljningsmetod som företaget använder. Företag av denna typ tillhandahåller aldrig produkter som inte passar deras försäljnings- eller marknadsföringsmetod.

Företag som använder sig av hemförsäljning, t. ex. kosmetikaföretag har försäljningsmetoden som drivkraft.

Distributionsmetod
Utmärkande för distributionsdrivna företag är att deras produkter och marknader bestäms av den distributionsmetod som används.

Näthandels- och postorderföretag och gamla televerket som distribuerade tjänster i koppartråd är exempel på distributionsstyrda företag.

Naturtillgångar
Företag med naturtillgångar som drivkraft kännetecknas av att det är tillgången till eller utvinningen av naturresurser som främst bestämmer företagets produkter och marknader.

Exempel på dessa företag finner man bl. a. i oljebranschen och gruvindustrin.

Storlek/tillväxt
När företagets drivkraft är strävan efter tillväxt och ökad storlek, är det stordriftsfördelar som avgör valet av produkter och marknader.

Tillväxtdrivna företag är vanliga inom processindustrin och bryggerinäringen.

Vinst/avkastning
I vinstdrivna företag grundas beslut om nya produkter och marknader enbart på förväntningar om vinst/avkastning.

Konglomerat är i regel bra exempel på vinstdrivna företag. Det är endast det förväntade resultatet som avgör vilka dotterbolag som förvärvas och avyttras.

Frågan är nu: Vilken av de nio drivkrafterna har varit vägledande vid valet av ditt företags nuvarande produkter och marknader?

 • Produkter/tjänster
 • Marknads/användarbehov
 • Teknik
 • Produktionskapacitet
 • Försäljnings-/marknadsföringsmetod
 • Distributionsmetod
 • Naturtillgångar
 • Storlek/tillväxt
 • Vinst/avkastning